Regulamin

O SERWISIE
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z serwisu internetowego Odstapie-leasing.pl, będącego ogólnopolską platformą ogłoszeniową („Serwis”).
 2. Celem Serwisu jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji, poprzez umożliwienie im zamieszczania ogłoszeń („Ogłoszenia”), wzajemnego komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.
 3. Właścicielem Serwisu jest firma SMARTSYSTEM Zbigniew Figlak, z siedzibą we Wrocławiu 51-107, ul. Chorwacka 60/11, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6182013418, REGON 384785130. („Operator”).
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Operator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
 3. Prezentowane w Serwisie Ogłoszenia są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie mogą być rozpatrywane jako oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 
 4. Rejestracja konta następuje automatycznie po dodaniu Ogłoszenia. Użytkownik otrzymuje e-mailem login i hasło do konta, które umożliwia mu zarządzanie Ogłoszeniami, ich usunięcie lub dokonywanie w nich zmian.
 5. Zamieszczanie duplikatów ogłoszeń może być podstawą do usunięcia ogłoszeń użytkownika oraz blokady konta.
 6. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie:
  1. Ogłoszeń, które zawierałyby treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Spółkę byłoby nielegalne.
  2. Ogłoszeń fikcyjnych (nieprawdziwych).
  3. Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.
  4. Zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonych:
   1. Znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza portali ogłoszeniowych.
   2. Numerem telefonu, adresem, adresem poczty elektronicznej i adresem WWW.
   3. Elementami graficznymi nie stanowiącymi przedmiotu Ogłoszenia (ramki, napisy, wyróżniki).
  5. Obrazów nieprzedstawiających przedmiotu Ogłoszenia. Zwłaszcza treści reklamowych, logotypów firm i serwisów internetowych.
 7. Spółka może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Ogłoszenia i inne treści umieszczane przez Użytkownika na Platformie, jeżeli są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itp.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ogłoszeń i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 11. Operator zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ogłoszeń, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.
PŁATNOŚCI
 1. Płatności w Serwisie można wykonywać za pomocą:
  1. bezpośredniej wpłaty na konto Operatora,
  2. płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
   Operatorem płatności jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


FAKTURY
 1. Użytkownikom na żądanie wystawiane są faktury VAT.
 2. Żądanie wystawienia faktury VAT należy zgłosić na adres info@odstapie-leasing.pl Do prawidłowego wystawienia faktury niezbędne jest podanie danych firmy w tym zwłaszcza numeru NIP oraz adres email na jaki jest zarejestrowane konto.
 3. Faktura VAT zostanie przesłana w postaci elektronicznej drogą mailową na adres email związany z promowanym Ogłoszeniem w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę (zgodnie z art. 106i ust.1 ustawy o VAT).

REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: reklamacje@odstapie-leasing.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, Operator po wyjaśnieniu kwestii spornych z Ogłoszeniodawcą zobowiązany jest do usunięcia wad w ogłoszeniu i zaprezentowania go w uzgodnionej treści lub, w ramach rekompensaty, do zwrotu kwoty zapłaconej za ogłoszenie. Wartość rekompensaty nie może przekroczyć ceny ogłoszenia
 5. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.

POZOSTAŁE
 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Informacja o planowanych zmianach w regulaminie będzie publikowana na stronach Serwisu na 14 dni kalendarzowych przed ich planowanym wprowadzeniem.
 3. W razie braku zgody na nowe brzmienie regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia po dostarczeniu informacji o zmianach.
 4. Zmiana cennika usług nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
Do góry